Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies ‘Science Day 2012’ (University of Helsinki)

The Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies at the University of Helsinki is organizing a ‘Science Day‘ on Wednesday the 16th of May where the department researchers are to showcase their projects. I will give a short presentation on the contemporary philosophical trends in archaeology, concentrating on speculative realism and pragmatism, and the aim of my doctoral thesis which deals with abduction and archaeological knowledge. I hope to present a ‘from ontology to epistemology’ kind of approach to philosophy of archaeology. It will be in Finnish so this may only be of interest to those who know Finnish. Here’s the abstract:

1980–90-luvulla arkeologiassa vallitsi enemmän tai vähemmän relativistinen yksilökeskeinen suuntaus, jonka osana tieteenfilosofiset kysymykset olivat selvästi marginaalissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana arkeologiassa ollaan kuitenkin kallistuttu materialismin ja realismin suuntaan, osaksi mannermaisessa filosofiassa tapahtuneen niin sanotun spekulatiivisen käänteen ansiosta, mutta myös pragmatistisen filosofian suosion lisäännyttyä. Arkeologian tieteenfilosofiset (erityisesti ontologiset) kysymykset ovat jälleen nousseet ajankohtaisiksi.

Uuden lähestymistavan arkeologian tieteenfilosofiaan tarjoaa filosofi Charles Peircen (1839–1914) ajatukset tulkinnan ja päättelyn prosesseista. Väitöskirjassani tutkin arkeologisen tiedonmuodostuksen abduktiivisia perusteita. Arkeologinen tulkintaprosessi perustuu pohjimmiltaan jopa vaistonomaiselle abduktiiviselle päättelylle, joka on suurten todistusaineistokokonaisuuksien hallinnan kannalta välttämätöntä. Tästä huolimatta arkeologisen tiedonmuodostuksen abduktiivista luonnetta on tutkittu hyvin vähän.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s